पेम्बगियन Veda

Pembagian Veda

Rig Veda
Sama Veda
Yajur Veda
... Atharva Veda
Bhagavad Gita
Shiksha
Shamana Shiksha
Vyali Shiksha
Svaravyanjana Shiksha
Shaishiriya Shiksha
Vyasa Shiksha
Charayaniya Shiksha
Atreya Shiksha
Vasishtha Shiksha
Paniniya Shiksha
Lakshmikanta Shiksha
Parashari Shiksha
Padyatmika Keshavi Shiksha
Shaishiriya Shiksha
Katyayani Shiksha
Varnaratnapradipika Shiksha
Madhyandina Shikisha
Mandavya Shiksha
Vasishthi Shiksha
Yagyavalkya Shiksha
Mallasharma Shiksha
Amoghanandini Shiksha
Avasananirnaya Shiksha
Siddhanta Shiksha
Apishali Shiksha
Sarvasammata Shiksha
Aranya Shiksha
Shambhu Shiksha
Kalanirnaya Shiksha
Bharadvaja Shiksha
Kauhaliya Shiksha
Pari Shiksha
Shodashashloki Shiksha
Manduki Shiksha
Naradiya Shiksha
Gautami Shiksha
Lomashi Shiksha
Kaundinya Shiksha
Atharvavediya Dantyoshthavidhi
Padachandrika
Kalpa
Grihya sUtra
Apastamba Grihya Sutra
Vaikhanasa Grihya Sutram
Bharadvaja Grihya Sutra
Ashvalayana Grihya Sutra
Drahyayana
Kaushitaka Grihya Sutra
Kauthuma Grihya Sutra
Manava Grihya Sutra
Paraskara Grihya Sutra
Varaha Grihya Sutra
Hiranyakeshi Grihya Sutra
Kathaka Grihya Sutra (Laugakshi)
Gobhila Grihya Sutra
Jaimini Grihya Sutram
Shankhayana Grihya Sutra
Kaushika Sutram
Bodhayana Grihya Sutram
Agniveshya Grihya Sutram
Grihya Sutram
shrauta sUtra
Apastamba Shrauta Sutra
Shankhayana Shrauta Sutra
Vaitana Shrauta Sutra
Mashaka Shrauta Sutra
Vadhula Shrauta Sutra
Manava Shrauta Sutra
Bharadvaja Shrauta Sutra
Drahyayana Shrauta Sutra
Latyayana Shrauta Sutra
Varaha Shrauta Sutra
Katyayana Shrauta Sutra
Kathaka Shrauta Sutra
Ashvalayana Shrauta Sutra
Jaiminiya Shrauta Sutra
Nidana Shrauta Sutra
Baudhayana Shrauta Sutra
Vaikahanasa Shrauta Sutra
Hiranyakeshi Shrauta Sutra
shulbA sUtra
Apastamba Shulba Sutra
Baudhayana Shulba Sutra
Katyayana Shulba Sutra
Manava Shulba Sutra
Hiranyakeshi Shulba Sutra
Kathaka Shulba Sutra
Varaha Shulba Sutra
Vadhula Shulba Sutra
dharma sUtra
Apastamba Dharma Sutra
Baudhayana Dharma Sutra
Gautama Dharma Sutra
Vaikanasa Dharma Sutra
Vishnu Dharma Sutra
Vasishtha Dharma Sutra
Hiranyakeshi_Dharma_Sutra
Vyakaran
Maharshi pANini's aShTAdhyAyI
Jyotish
Brihat Parashara Hora Shastra
Muhurtachintamani
Surya Siddhanta
Shatpanchahika
Chhand
Pingala Chhandahsutra
Nirukt
Six darshanas (nyAya, vaisheShika, sAN~khya, yoga, karma mimA.nsA, vedAnta)
Nyaya darshanam
Vaisheshika darshanam
Samkhya darshanam
Yoga darshanam
shRimad bhagavd gItA
shiva sUtra
shiva samhitA
vij~nAna bhairava
Karma Mimansa darshanam
Vedanta darshanam
Gandharva Veda
Sangita Ratnakar of Sharangdeva
Dhanur Veda
vAsiShTha dhanurveda
shiva dhanurveda of Maharshi Sharngadhara
nIti prakAshikA of Maharshi vaishampAyana
Sthapatya Veda
Mayamatam
Manasara
Vishvakarma Vastu Shastra
Manushyalaya Chandrika
Asumadheda Vastu Shastra
Mula Agamas
Kamikagama
Karanagama
Ajitagama
Diptagama
Sukshmagama
Svayambhuvagama
Rauravagama
Makutagama
Chandrajnanagama
Parameshvaragama
Kiranagama
Amshumadbheda Vastu Shastra
Viragama
Dan masih banyak lagi
Kashyap Samhita
Sutrasthanam
Vimanasthanam
Sharirasthanam
Indriyasthanam
Chikitassthanam
Siddhisthanam
Kalpasthanam
Khilasthanam
Bhela Samhita
Kalpasthanam
Chikitsasthanam
Indriyasthanam
Sharirasthanam
Vimanasthanam
Nidanasthanam
Sutrasthanam
Siddhisthanam
Harita Samhita
Prathamasthanam
Dvitiyasthanam
Chikitsasthanam
Sutrasthanam
Kalpasthanam
Sharirasthanam
Charak Samhita
Vimanasthanam
Sharirasthanam
Chikitsasthanam
Indriyasthanam
Nidanasthanam
Siddhisthanam
Sutrasthanam
Chikitsasthanam
Kalpasthanam
Sushrut Samhita
Nidanasthanam
Sutrasthanam
Sharirasthanam
Chikitsasthanam
Kalpasthanam
Uttarasthanam
Vagbhatt Samhita
Sutrasthanam
Nidanasthanam
Sharirasthanam
Chikitsasthanam
Kalpasthanam
Uttarasthanam
Bhava-Prakash Samhita
Madhya Khandam
Uttara Khandam
Purva Khandam
Bhava Prakash Nigantu
Sharngadhara Samhita
Prathama Khanda
Madhyama Khanda
Uttara Khanda
Parishishtam Khanda
Madhav Nidan Samhita
Upanishad (15 major)
Isha Upanishad Īsa, (ŚYV, Mukhya) "The Inner Ruler"
Kena (SV, Mukhya) "Who moves the world?"
Katha (KYV, Mukhya) "Death as Teacher"
Praśna, (AV, Mukhya) "The Breath of Life"
Muṇḍaka (AV, Mukhya) "Two modes of Knowing"
Māṇḍūkya (AV, Mukhya) "Consciousness and its phases"
Taittirīya (KYV, Mukhya) "From Food to Joy"
Aitareya, (ṚV Mukhya) "The Microcosm of Man"
Chāndogya (SV, Mukhya) "Song and Sacrifice"
Bṛhadāraṇyaka (ŚYV, Mukhya)
Brahma (KYV, Sannyasa)
Kaivalya (KYV, Shaiva)[3]
Jābāla (ŚYV, Sannyasa)
Śvetāśvatara (KYV, Sannyasa) "The Faces of God"
Haṃsa (ŚYV, Yoga)
Āruṇeya (SV, Sannyasa)
Garbha (KYV, Sannyasa)
Nārāyaṇa (KYV, Vaishnava)
Paramahaṃsa (ŚYV, Sannyasa)
Amṛtabindu (KYV, Yoga)
Amṛtanāda (KYV, Yoga)
Śira (AV, Shaiva)
Atharvaśikha (AV, Shaiva)
Maitrāyaṇi (SV, Sannyasa)
Kauśītāki (ṚV, Samanya)
Bṛhajjābāla (AV, Shaiva)
Nṛsiṃhatāpanī (AV, Vaishnava)
Kālāgnirudra (KYV, Shaiva)
Maitreyi (SV, Sannyasa)
Subāla (ŚYV, Samanya)
Kṣurika (KYV, Yoga)
Mantrika (ŚYV, Samanya)
Sarvasāra (KYV, Samanya)
Nirālamba (ŚYV, Samanya)
Śukarahasya (KYV, Samanya)
Vajrasūchi (SV, Samanya)
Tejobindu (KYV, Sannyasa)
Nādabindu (ṚV, Yoga) [4]
Dhyānabindu (KYV, Yoga)
Brahmavidyā (KYV, Yoga)
Yogatattva (KYV, Yoga)
Ātmabodha (ṚV, Samanya)
Parivrāt (Nāradaparivrājaka) (AV, Sannyasa)
Triśikhi (ŚYV, Yoga)
Sītā (AV, Shakta)
Yogachūḍāmaṇi (SV, Yoga)
Nirvāṇa (ṚV, Sannyasa)
Maṇḍalabrāhmaṇa (ŚYV, Yoga)
Dakṣiṇāmūrti (KYV, Shaiva)
Śarabha (AV, Shaiva)
Skanda (Tripāḍvibhūṭi) (KYV, Samanya)
Mahānārāyaṇa (AV, Vaishnava)
Advayatāraka (ŚYV, Sannyasa)
Rāmarahasya (AV, Vaishnava)
Rāmatāpaṇi (AV, Vaishnava)
Vāsudeva (SV, Vaishnava)
Mudgala (ṚV, Samanya)
Śāṇḍilya (AV, Yoga)
Paiṅgala (ŚYV, Samanya)
Bhikṣu (ŚYV, Sannyasa)
Mahad (SV, Samanya)
Śārīraka (KYV, Samanya)
Yogaśikhā (KYV Yoga)
Turīyātīta (ŚYV, Sannyasa)
Sannyāsa (SV, Sannyasa)
Paramahaṃsaparivrājaka (AV, Sannyasa)
Akṣamālika (Mālika) (ṚV, Shaiva)
Avyakta (SV, Vaishnava)
Ekākṣara (KYV, Samanya)
Annapūrṇa (AV, Shakta)
Sūrya (AV, Samanya)
Akṣi (KYV, Samanya)
Adhyātmā (ŚYV, Samanya)
Kuṇḍika (SV, Sannyasa)
Sāvitrī (SV, Samanya)
Ātmā (AV, Samanya)
Pāśupata (AV, Yoga)
Parabrahma (AV, Sannyasa)
Avadhūta (KYV, Sannyasa)
Devī (AV, Shakta)
Tripurātapani (AV, Shakta)
Tripura (ṚV, Shakta)
Kaṭharudra (KYV, Sannyasa)
Bhāvana (AV, Shakta)
Rudrahṛdaya (KYV, Shaiva)
Yogakuṇḍalini (KYV, Yoga)
Bhasma (AV, Shaiva)
Rudrākṣa (SV, Shaiva)
Gaṇapati (AV, Shaiva)
Darśana (SV, Yoga)
Tārasāra (ŚYV, Vaishnava)
Mahāvākya (AV, Yoga)
Pañcabrahma (KYV, Shaiva)
Prāṇāgnihotra (KYV, Samanya)
Gopālatāpani (AV, Vaishnava)
Kṛṣṇa (AV, Vaishnava)
Yājñavalkya (ŚYV, Sannyasa)
Varāha (KYV, Sannyasa)
Śāṭyāyani (ŚYV, Sannyasa)
Hayagrīva (AV, Vaishnava)
Dattātreya (AV, Vaishnava)
Gāruḍa (AV, Vaishnava)
Kali-Saṇṭāraṇa (Kali) (KYV, Vaishnava)
Jābāla (SV, Shaiva)
Saubhāgya (ṚV, Shakta)
Sarasvatīrahasya (KYV, Shakta)
Bahvṛca (ṚV, Shakta)
Muktika (ŚYV, Samanya)

Aranyak
Aitareya Aranyaka belongs to the Shakala Shakha of Rigveda
Kaushitaki Aranyaka belongs to the Kaushitaki and Shankhayana Shakhas of Rigveda
Taittiriya Aranyaka belongs to the Taittiriya Shakha of Krishna-Yajurveda
Katha Aranyaka belongs to the Katha-Charaka Shakha of the Krishna-Yajurveda
Maitrayaniya Aranyaka belongs to the Maitrayaniya Shakha of Krishna-Yajurveda
Talavakara Aranyaka belongs to the Talavakara or Jaiminiya Shakha of Samaveda
Shankhayana Aranyaka
Aranyaka Samhita The Purvarchika of the Samaveda Samhitas have a section called the 'Aranyaka Samhita' on which the Aranyagana Samans are sung.
Charaka Aranyaka is virtually identical with the Maitrayaniya Aranyaka.
Brihad-Aranyaka in the Madhyandina and the Kanva versions. The M version has 8 sections, of which the last 6 are termed as the Brihadaranyaka Upanishad.
Kathaka Aranyaka
Brahmana

Rigveda
Shakala shakha: Aitareya Brahmana (AB)
Bashkala shakha: Kaushitaki Brahmana (KS)
Tandya Brahmana

Samaveda
Kauthuma: PB, SadvB
Jayminiya: Jayminiya Brahmana (JB)
Tandyamaha or Pancavimsa Brahmana
Sadvimsa Brahmana
Samavidhana Brahmana
Arseya Brahmana
Devatadhyaya or Daivata Brahmana
Mantra or Chandogya Brahmana
Samhitopanisad Brahmana
Vamsa Brahmana
Jayminiya Arseya Brahmana
Jayminiya Upanisad Brahmana

Yajurveda

Kathaka Brahmana
Krishna: the Brahmanas are integrated into the samhitas:
Maitrayani (MS)
Carakakatha (CS)
Kapisthalakatha (KS)
Taittiriya (TS). The Taittiriya school has an additional Taittiriya Brahmana (TB)

Shukla
Vajasaneyi Madhyandina: Shatapatha Brahmana, Madhyadina recension (ShB)
Kanva: Shatapatha Brahmana, Kanva recension (ShBK)

Atharvaveda

Paippalada: Gopatha Brahmana
Smriti
Smriti
Angirasa Smriti
Vyasa Smriti
Apastamba Smriti
Daksha Smriti
Vishnu Smriti
Yagyavalkya Smriti
Likhita Smriti
Shankha Smriti
Brihaspati Smriti
Atri Smriti
Katyayana Smriti
Parashara Smriti
Manu Smriti
Aushanasa_Smriti
Harita Smriti
Gautama Smriti
Yama Smriti
Samvartta Smriti
Upasmriti
Kashyapa Smriti
PulastyaSmriti
Vishvamitra Smriti
Devala Smriti
Markandeya Smriti
Ashvalayana Smriti
Narayana Smriti
Bharadvaja Smriti
Vyaghrapada Smriti
Dalbhya Smriti
Prajapati Smriti
Shatatapa Smriti
Baudhayana Smriti
Lohita Smriti
Rishyashringa Smriti
MahaPurana
Agni (15,400 verses)
Bhagavata (18,000 verses). The most celebrated and popular of the Puranas. It is concerned with Vishnu Bhakti, telling of the exploits and deeds of Vishnu's Avataras. Its tenth canto (its longest) narrates the deeds of Krishna and, probably for the first time in Sanskrit, tells of his exploits as a child, a theme later elaborated by many Bhakti movements.
Bhavishya (14,500 verses)
Brahma (24,000 verses)
Brahmanda (12,000 verses; includes Lalita Sahasranamam, a text some Hindus recite as prayer)
Brahmavaivarta (18,000 verses)
Garuda (19,000 verses)
Harivamsa (16,000 verses; more often considered itihāsa)
Kurma (17,000 verses)
Linga (11,000 verses)
Markandeya (9,000 verses; includes Devi Mahatmyam, an important text for Shaktas)
Matsya (14,000 verses)
Narada (25,000 verses)
Padma (55,000 verses)
Shiva (24,000 verses)
Skanda (81,100 verses), probably the longest of all, containing parables, legends and stories, with multiple versions and recensions. Many untraced quotes from a Purana are conveniently attributed to this Purana.
Vamana (10,000 verses)
Varaha (10,000 verses)
Vayu (24,000 verses)
Vishnu (23,000 verses)

UpaPurana
Bhargava,
Brihan-Narada
Devi Bhagavata Purana
Durvasa
Ganesa,
Hamsa.
Kalika/kalki Purana
Kapila Purana
Manu
Marichi
Mudgala,
Nandi Purana
Narasimhia Purana
Nilamata Purana
Parashara Purana
Samba Purana
Sanat-kumara,
Saura Purana
Shivadharma
Siva-rahasya,
Surya,
Usanas
Vamana,
Varuna,
Vashishtha Lainga’s Mahesvara
Vishnudharma
Devata Stotras
Stotras for the pancha mahAdevatas
Vishnu: Achyutashtakam
Shiva : Lingashtakam
Ganapati: Sankashtanashana Ganapati Stotram
Surya: Surya Mandala Ashtakam
Devi: Lakshmi Ashtakam
Sahasranama Stotra for the pancha mahAdevatas
Vishnu Sahasranama
Shiva Sahasranama
Ganapati Sahasranama
Surya Sahasranama
Lakshmi Sahasranama
Additional Stotras
Vishnu Ashtottara Shatnamavali
Rama Sahasranama
Guru Gita
Durga Saptashati
Ganga Sahasranama
Ganga Ashtak Stotram
Gayatri Sahasranama
Gayatri Ashtakam
Lalita Sahasranama
Sarasvati Sahasranama
Sarasvati Ashtakam
Durga Sahasranama
Durgashtakam
Hanumat Stavan
Achyutashtakam
Lingashtakam
Maha Lakshmi Ashtakam
Vishnu Sahasranama
Sankashtanashana Ganapati Stotram
Shiva Sahasranama
Mahaganapati Sahasranama Stotram
Surya Sahasranama
Shri Mahalakshmi Sahasranama Stotram
Vishnu Ashtottara Shatanamavali Stotram
Surya Mandala Ashtakam
Itihas
Ramayana (Valmiki)
Mahabharata
Rk Veda Pratishakhya
Shukl-Yajur-Veda Pratishakhya
Atharva Veda Pratishakhya
Sama Veda Pratishakhya (Pushpa Sutram)
Krishna-Yajur-Veda Pratishakhya (Taittiriya)
Atharva Veda Pratishakhya (ChaturadhyayiP